•  

  Verkoopvoorwaarden

  1. Algemeen
  1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van 't Gildehuys en
  op alle met u gesloten overeenkomsten.
  1.2 Verkoop via de websites van 't Gildehuys valt onder deze voorwaarden.

  2. Bestellen
  2.1 Bestellingen kunnen alleen geplaatst worden via de webwinkel, telefoon of e-mail.
  2.2 't Gildehuys hanteert geen minimum bestelbedrag. 't Gildehuys heeft het recht bestellingen
  zonder opgave van redenen niet uit te voeren dan wel daaraan voorwaarden, zoals verzekerde
  verzending of afhalen, te verbinden.
  2.3 De verzending binnen Nederland vindt plaatst door NEDPAK of TNT. Deze
  verzendkosten bedragen standaard 8,50 per bestelling, ongeacht het aantal artikelen en het
  gewicht. Bij orders boven de 150,00 binnen Nederland neemt 't Gildehuys de verzendkosten
  voor haar rekening.
  2.4 De overeenkomst komt tot stand op het moment dat 't Gildehuys uw bestelling in
  behandeling heeft genomen.

  3. Prijzen
  3.1 De prijzen op de websites van 't Gildehuys zijn de actuele prijzen. De prijzen in mailingen
  kunnen daarvan afwijken vanwege prijs wijzigen die na het maken van de mailingen zijn
  doorgevoerd. De genoemde prijzen op de site zijn exclusief de getoonde decoratiematerialen
  zoals bijv. kaarsen, bloemen, wijn, antieke doosjes en andere decoratiematerialen. Tenzij
  anders vermeld bij de omschrijving van het artikel.
  3.2 Zolang de overeenkomst niet tot stand is gekomen is 't Gildehuys bevoegd de op de
  website vermelde prijzen en de verdere voorwaarden te wijzigen.
  3.3 Alle prijzen zijn inclusief kosten van verpakking en BTW, doch exclusief verzendkosten.
  3.4 't Gildehuys.nl is ook na het tot stand komen van de overeenkomst bevoegd wijzigingen in
  het tarief van de omzetbelasting en eventuele andere belastingen en/of heffingen aan u door te
  berekenen.


  4. Levering
  4.1 't Gildehuys verzendt bestellingen middels pakketpost of bezorgt deze zelf binnen een
  bepaalde regio. Indien u bijzondere vervoerswensen heeft, komen de extra kosten voor uw
  rekening. Alle bestellingen worden op het opgegeven adres afgeleverd. Indien u ervoor
  kiest de bestelling zelf bij 't Gildehuys af te halen, worden geen verzendkosten in rekening
  gebracht. 't Gildehuys zal in overleg met u een datum en tijdstip vaststellen waarop de
  bestelde artikelen kunnen worden afgehaald.
  4.2 De verzendkosten worden per bestelling in rekening gebracht.
  4.3 't Gildehuys levert de bestelling met bekwame spoed af. Bij vertraging ontvangt u hierover
  uiterlijk binnen twee weken na de acceptatie van de bestelling bericht. U heeft dan het recht
  om uiterlijk binnen vijf dagen na ontvangst van het vertragingsbericht de bestelling zonder
  kosten te annuleren. Vindt die annulering niet (tijdig) plaats, dan wordt u geacht met de
  vertraging in te stemmen.
  4.4 Iedere bestelling wordt in één keer verstuurd. 't Gildehuys voert geen deelleveringen uit.
  4.5 Indien levering van een artikel om welke reden dan ook niet mogelijk blijkt te zijn,
  behoudt 't Gildehuys zich het recht voor de bestelling te annuleren.
  4.6 Ondanks alle zorgvuldigheid die wij bij bestellingen in acht nemen, kan het voorkomen
  dat een bestelling niet of onvolledig wordt geleverd. In dat geval kunt u dit tot 7 dagen na
  uw bestelling bij ons melden en wordt de levering eventueel op onze kosten aangevuld of
  opnieuw gedaan.

  5. Betaling
  5.1 Bij bezorging van de bestelling per pakketpost dient u uw bestelling incl. verzendkosten
  vooraf te betalen via een bankoverschrijving of IDeal. Bij bezorging van de bestelling door 't
  Gildehuys binnen de regio dienen de bestelde artikelen en de bezorgkosten contant te worden
  voldaan bij aflevering. Indien u de bestelling zelf bij 't Gildehuys afhaalt, dienen de artikelen
  bij afhaling contant of per pin of per creditcard te worden afgerekend.

  6. Eigendomsvoorbehoud
  6.1 Afgeleverde artikelen blijven eigendom van 't Gildehuys, totdat u aan al uw (betalingen)
  verplichtingen heeft voldaan. Dit geldt voor alle verplichtingen waarvoor de wet het maken
  van een eigendomsvoorbehoud toelaat.
  6.2 't Gildehuys is onherroepelijk gemachtigd zonder dat ingebrekestelling is vereist de
  artikelen die het eigendom van 't Gildehuys zijn gebleven bij u weg te (laten) halen en te
  verkopen. Alle daardoor gemaakte kosten worden op u verhaald.

  7. Retourrecht
  7.1 U heeft het recht door 't Gildehuys geleverde artikelen binnen 5 dagen na ontvangst te
  retourneren in originele staat en originele verpakking. De kosten van de retourzending zijn
  voor rekening van de koper.
  7.2 Indien de artikelen ongebruikt zijn en tijdig en correct zijn geretourneerd, betaalt 't
  Gildehuys u de betaalde prijs, met uitzondering van de verzendkosten van de zending, zo
  spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 10 dagen na retourontvangst van de artikelen terug.
  7.3 Wanneer de door 't Gildehuys afgeleverde artikelen niet binnen de "zichttermijn" van
  artikel 7.1 zijn teruggezonden, gelden de zaken als door u zonder enig bezwaar geaccepteerd.
  7.4 Wanneer door ’t Gildehuys is geleverd aan de klant is binnen deze “zichttermijn” is de
  klant als genoemde bij facturering volledig aansprakelijk voor de geleverde goederen;
  - de koopwaren niet aan derden af te staan zonder toestemming van ’t Gildehuys
  - de verantwoordelijkheid te dragen voor verlies, diefstal of beschadiging.

  8. Persoonsgegevens
  8.1 Uw persoonlijke gegevens worden in het klantensysteem van 't Gildehuys om de
  bestellingen te verwerken. Daarnaast gebruikt 't Gildehuys uw gegevens voor interne
  marketingdoeleinden, zoals bijvoorbeeld het toesturen van mailingen. Uiteraard hanteert 't
  Gildehuys bij het gebruik van uw persoonlijke gegevens de desbetreffende wetgeving.
  8.2 Wanneer 't Gildehuys uw gegevens aan derden verstrekt voor het uitvoeren van taken in
  het kader van onder 9.1 beschreven werkzaamheden blijft uw privacy gewaarborgd.


  9. Aansprakelijkheid
  9.1 't Gildehuys is niet aansprakelijk voor door haar verstrekte (technische) adviezen,
  door leveranciers of producenten verstrekte technische gegevens en niet voorzienbare en
  redelijkerwijs niet controleerbare slechte kwaliteit van de producten.
  9.2 De aansprakelijkheid van 't Gildehuys is beperkt tot het bedrag van de te zake verzonden
  factuur.

  10. Geschillen
  10.1 Op de algemene en verkoop voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
  10.2 Geschillen worden zoveel mogelijk in onderling overleg opgelost. Indien dat niet
  mogelijk blijkt te zijn, heeft de Nederlandse rechter rechtsmacht en is de rechter in het
  arrondissement waar 't Gildehuys is gevestigd bevoegd, tenzij 't Gildehuys voor de rechter van
  uw woon- respectievelijk vestigingsplaats kiest.
  10.3 Alle artikelen worden geleverd exclusief de getoonde decoratiematerialen, wijn, bloemen
  enz. tenzij anders vermeld.

  11. Antieke sieraden en/of zilverwerken
  11.1 Bij antieke sieraden en/of zilveren voorwerpen dient u ervan op de hoogte te zijn dat
  deze veelal teer en fragiel zijn, dat de eventuele gebreken zo goed mogelijk zijn omschreven
  bij de omschrijving. Deze artikelen zijn veelal gebruikt en/of gedragen geweest waardoor
  eventuele (kleine) krasjes en (kleine) slijtage elementen aanwezig kunnen zijn. Deze worden
  door ons zo goed mogelijk hersteld en/of opgeknapt, maar het is ook iets wat bij een antiek
  sieraad of gebruiksvoorwerp hoort. Bij twijfel over een voorwerp neemt u dan gerust eerst
  contact met ons op per telefoon +31 26 4436585 of per email info@tgildehuys.nl of kom
  langs in onze winkel Bakkerstraat 67 te Arnhem.

  12. Onderhoud
  12.1 Onderhoud van uw sieraden, parels en juwelen. U dient er voor te zorgen dat u uw
  juwelen elke 6 maanden bij regelmatig dragen te laten reinigen en controleren op eventuele
  gebreken bij uw juwelier.
  12.2 Parelsnoeren dienen bij regelmatig dragen tenminste eens per 6 maanden opnieuw
  te worden geregen en geknoopt. Informeer naar het onderhoud van parels of vraag een
  onderhoud boekje aan. Verkrijgbaar bij ons of bij uw Juwelier, deze worden doorgaans
  kosteloos verstrekt.
  12.3 Zilveren sieraden en/of gebruiksvoorwerpen mogen alleen gepoetst worden met een
  daarvoor bestemt poets middel, doe deze nooit in een badje met aluminiumfolie, soda en
  warmwater, uw zilver lost hierdoor aan het oppervlak op, het wordt poreus, en onherstelbaar
  beschadigd. Informatie over zilverpoetsen en onderhoud methodes ook altijd bij een erkende
  Juwelier.

   

  Algemene Voorwaarden 't Gildehuys - (NJU)

  Deze Algemene Voorwaarden van NJU / VGZ zijn tot stand gekomen in overleg met de
  Consumentenbond in het kader van de SER Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg
  en zijn in werking getreden per 1 april 2011. 2
  ARTIKEL 1 - Definities 3
  ARTIKEL 2 - Toepasselijkheid 3
  Algemeen
  ARTIKEL 3 - Het aanbod 3
  ARTIKEL 4 - De prijs 3
  ARTIKEL 5 - De Overeenkomst 4
  ARTIKEL 6 - De betaling 4
  ARTIKEL 7 - De aflevering en de levertijd 4
  ARTIKEL 8 - Eigendomsvoorbehoud en –overdracht 4
  ARTIKEL 9 - Conformiteit 4
  ARTIKEL 10 - Garanties 4
  ARTIKEL 11 - Niet-nakoming van de Overeenkomst 5
  ARTIKEL 12 - Niet-tijdige betaling en vestigen van zekerheid 5
  ARTIKEL 13 - Aansprakelijkheid 6
  Overeenkomst op afstand
  ARTIKEL 14 - Aanvullende bepalingen bij een Overeenkomst op afstand 6
  Reparatie, onderhoud, ontwerp en vervaardiging
  ARTIKEL 15 - Aanvullende bepalingen bij reparatie, onderhoud, ontwerp en
  vervaardiging 7
  ARTIKEL 16 - Intellectuele eigendom 8
  Klachten en geschillen
  ARTIKEL 17 - Klachten 8
  ARTIKEL 18 - Geschillenregeling 8
  ARTIKEL 19 - Nakomingsgarantie 9
  Slotbepalingen
  ARTIKEL 20 - Afwijking 9
  ARTIKEL 21 - Wijziging 9
  ARTIKEL 22 - Overeenkomstige toepassing op niet-Consumenten 103
  ARTIKEL 23 - Disclaimer


  ARTIKEL 1 - Definities
  In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:
  Consument: natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van
  een beroep of bedrijf en die een Overeenkomst aangaat
  met betrekking tot een Product;
  Ondernemer: natuurlijke of rechtspersoon die als lid van NJU/VGZ een
  aanbod doet of een Overeenkomst sluit betreffende een
  Product;
  Overeenkomst: overeenstemming tussen de Ondernemer en de
  Consument inzake een Overeenkomst van koop/verkoop,
  opdracht en/of aanneming van werk;
  Overeenkomst op afstand: een Overeenkomst die tot stand is gekomen via een door
  de Ondernemer georganiseerd systeem, waarbij
  uitsluitend gebruik is gemaakt van technieken voor
  communicatie op afstand;
  Product: juwelen, gouden en zilveren werken, uurwerken,
  edelstenen en aanverwante artikelen, alsmede reparatie,
  ontwerp, vervaardiging en taxatie van genoemde
  goederen.


  ARTIKEL 2 - Toepasselijkheid
  Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op ieder aanbod dat wordt gedaan en
  alle Overeenkomsten die worden gesloten tussen de Ondernemer en de Consument.


  Algemeen
  ARTIKEL 3 - Het aanbod
  1. Het aanbod van de Ondernemer wordt bij voorkeur schriftelijk of elektronisch
  uitgebracht en is – indien een termijn voor aanvaarding is gesteld – van kracht
  gedurende de daarbij aangegeven termijn.
  2. In het aanbod wordt in ieder geval opgenomen:
  a. de omschrijving van het Product met eventuele toebehoren;
  b. de prijs van het Product met de aanduiding of de prijs een vast of een nietvast overeengekomen prijs is;
  c. de leveringsdatum en of deze datum een vaste of vermoedelijke
  leveringsdatum is.


  ARTIKEL 4 - De prijs
  1. De prijs die de Consument moet betalen wordt vooraf overeengekomen, tenzij
  partijen uitdrukkelijk anders overeenkomen. Indien een niet-vaste prijs wordt
  overeengekomen geeft de Ondernemer zo nauwkeurig mogelijk aan van welke
  factoren de hoogte van de prijs af zal hangen.
  2. Als binnen drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst, maar nog vóór de
  aflevering, ten aanzien van een prijs die als vast is overeengekomen een wijziging
  optreedt, zal deze wijziging geen invloed hebben op de overeengekomen prijs. De
  Consument heeft recht op ontbinding van de Overeenkomst als ná drie maanden
  na het sluiten van de Overeenkomst, maar vóór de aflevering de prijs wordt
  verhoogd.
  3. Het tweede lid is niet van toepassing op prijswijzigingen die uit de wet
  voortvloeien.


  ARTIKEL 5 - De Overeenkomst
  1. De Overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van het aanbod van de
  Ondernemer.
  2. De aanvaarding van het aanbod door de Consument is slechts geldig indien dit
  binnen de gestelde termijn plaatsvindt. Zolang de ontvangst van een
  elektronische aanvaarding niet is bevestigd door de Ondernemer kan de
  Consument de overeenkomst ontbinden.
  3. De Overeenkomst dient bij voorkeur schriftelijk, dan wel elektronisch te worden
  vastgelegd. Van een schriftelijke Overeenkomst dient een afschrift aan de
  Consument te worden verstrekt. Het ontbreken van een schriftelijke of
  elektronisch vastgelegde Overeenkomst maakt deze Overeenkomst echter niet
  nietig.


  ARTIKEL 6 - De betaling
  1. Betaling vindt plaats a contant bij de aflevering, tenzij anders is overeengekomen.
  2. Als betaling in termijnen is overeengekomen moet de Consument betalen volgens
  de termijnen en de percentages zoals deze in de Overeenkomst zijn vastgesteld.
  3. Bij koop heeft de Ondernemer het recht de Consument tot vooruitbetaling van ten
  hoogste 30 procent van de prijs te verplichten.


  ARTIKEL 7 - De aflevering en de levertijd
  1. Aflevering vindt plaats door het Product in het bezit te stellen van de Consument.
  2. Onder levertijd wordt verstaan de in de Overeenkomst afgesproken termijn.
  Partijen kunnen een vaste of vermoedelijke levertijd overeenkomen.
  3. Bij overschrijding van de vermoedelijke levertijd krijgt de Ondernemer alsnog een
  bepaalde termijn om te leveren. Deze nieuwe levertijd bedraagt maximaal 50%
  van de vermoedelijke levertijd, tenzij de Consument in alle redelijkheid niet aan
  deze nieuwe levertijd gehouden kan worden of partijen (bij voorkeur schriftelijk)
  anders overeenkomen.
  4. Bij overschrijding van deze nieuwe levertijd, dan wel van de vast
  overeengekomen levertijd heeft de Consument – met behoud van diens recht op
  nakoming – het recht zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst de
  Overeenkomst te ontbinden en/of schadevergoeding te verlangen.


  ARTIKEL 8 - Eigendomsvoorbehoud en –overdracht
  De Ondernemer blijft eigenaar van het Product zolang de Consument niet volledig heeft
  voldaan aan zijn betalingsverplichtingen, met inbegrip van hetgeen hij in verband met
  het tekortschieten in zijn verplichtingen verschuldigd mocht worden (conform artikel 12
  lid 2 van deze algemene voorwaarden).


  ARTIKEL 9 - Conformiteit
  1. De Ondernemer staat ervoor in dat het geleverde Product beantwoordt aan de
  Overeenkomst (conformiteit). De Ondernemer staat er bovendien voor in dat het
  Product die eigenschappen bezit die, alle omstandigheden in aanmerking
  genomen, voor een normaal gebruik nodig zijn, alsmede voor een bijzonder
  gebruik voor zover dat is overeengekomen.
  2. De Ondernemer staat ervoor in dat de door hem verrichte werkzaamheden
  beantwoorden aan de Overeenkomst en worden uitgevoerd met goed
  vakmanschap en met gebruikmaking van deugdelijk materiaal.
  3. Minimale afwijkingen t.a.v. ontwerp, monster en model kunnen de Ondernemer
  niet worden tegengeworpen.


  ARTIKEL 10 - Garanties
  1. De Ondernemer garandeert in het geval van koop/verkoop en vervaardiging van
  sieraden gedurende een termijn van zes maanden de afwezigheid van gebreken 5
  die zich openbaren na aflevering. In het geval van reparaties garandeert de
  Ondernemer gedurende een termijn van drie maanden de afwezigheid van
  gebreken, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, voor zover die betrekking
  hebben op de door hem gerepareerde/vervangen onderdelen. De Consument
  heeft recht op kosteloze vervanging van gebrekkige onderdelen binnen redelijke
  tijd. Daarnaast heeft de Consument recht op kosteloos herstel, schadeloosstelling,
  prijsvermindering en ontbinding van de Overeenkomst zoals dat hem op grond
  van de wet is toegekend.
  2. De Ondernemer staat niet in voor gebreken die na de aflevering van de Producten
  zijn ontstaan als gevolg van ondeskundig gebruik of gebrek aan zorgvuldigheid
  van de zijde van de Consument, of die het gevolg zijn van veranderingen die de
  Consument of derden aan het Product hebben aangebracht. Evenmin staat de
  Ondernemer in voor de eventueel ontstane schade als gevolg van deze gebreken.
  3. De Consument behoudt volledig zijn wettelijke garantierechten, los van hetgeen in
  lid 1 en 2 is bepaald omtrent de door de Ondernemer afgegeven handelsgarantie.


  ARTIKEL 11 - Niet-nakoming van de Overeenkomst
  1. Als één van de partijen een verplichting uit de Overeenkomst niet nakomt mag de
  wederpartij de nakoming van de daartegenover staande verplichting opschorten.
  Bij gedeeltelijke of niet-behoorlijke nakoming is opschorting slechts toegestaan,
  voor zover de tekortkoming dat rechtvaardigt.
  2. De Ondernemer heeft het recht van terughouding (recht van retentie), als de
  Consument tekort schiet in de voldoening van een opeisbare verplichting, tenzij
  de tekortkoming deze terughouding niet rechtvaardigt.
  3. Als één van de partijen de Overeenkomst niet nakomt, is de wederpartij bevoegd
  de Overeenkomst te ontbinden, tenzij de tekortkoming gezien haar geringe
  betekenis de ontbinding niet rechtvaardigt.


  ARTIKEL 12 - Niet-tijdige betaling en vestigen van zekerheid
  1. De Consument is in verzuim vanaf het verstrijken van de betalingsdatum. De
  Ondernemer zendt na het verstrijken van die datum een betalingsherinnering en
  geeft de Consument de gelegenheid binnen 14 dagen na ontvangst van deze
  betalingsherinnering alsnog te betalen.
  2. Als na het verstrijken van de in de betalingsherinnering gestelde termijn nog
  steeds niet is betaald, is de Ondernemer gerechtigd de wettelijke rente in
  rekening te brengen vanaf het verstrijken van de betalingsdatum, evenals de
  redelijke incassokosten en de kosten van verzekering en opslag van het
  betreffende Product.
  3. De Consument die een Product aan de Ondernemer afgeeft ter uitvoering van een
  Overeenkomst vestigt daarmee een vuistpand op dit Product ten gunste van de
  Ondernemer ter meerdere zekerheid van betaling van al hetgeen hij aan de
  Ondernemer verschuldigd is of zal worden.
  4. Als de Consument een jaar na het verstrijken van de betalingsdatum niet volledig
  aan zijn betalingsverplichtingen inzake de reparatie, onderhoud, ontwerp of
  vervaardiging van een Product aan de Ondernemer heeft voldaan, heeft de
  Ondernemer het recht de Overeenkomst op te zeggen en tot openbare verkoop
  van de verpande zaak over te gaan, tenzij de Consument binnen de voornoemde
  termijn een klacht heeft ingediend zoals omschreven in artikel 17. De Ondernemer
  zal de Consument,
  a. indien en voor zover de adresgegevens van de Consument bekend zijn,
  tweemaal bij aangetekend schrijven (met tussenpozen van minstens drie
  maanden) of
  b. indien en voor zover de adresgegevens van de Consument niet bekend zijn
  of wanneer het eerste aangetekende schrijven de Consument om welke
  reden dan ook niet heeft bereikt, via een publicatie in een landelijk of 6
  regionaal dagblad, sommeren alsnog te betalen en aankondigen tot
  openbare verkoop van het Product over te gaan wanneer hij in gebreke
  blijft, nadat de daarin genoemde termijn is verstreken.
  5. De openbare verkoop mag worden vervangen door een onderhandse verkoop,
  indien de te verwachten kosten van openbare verkoop meer zullen bedragen dan
  de geschatte opbrengt van de Producten. Als de opbrengst van de verkoop van
  het verpande Product de vorderingen van de Ondernemer overstijgt wordt het
  overschot, indien mogelijk, aan de Consument ter hand gesteld.


  ARTIKEL 13 - Aansprakelijkheid
  1. De Ondernemer is tegenover de Consument aansprakelijk voor schade die het
  gevolg is van een tekortkoming die aan de Ondernemer is toe te rekenen of voor
  zijn risico komt, aan personen in zijn dienst, dan wel aan personen die door hem
  zijn aangesteld voor de uitvoering van de werkzaamheden die door de Consument
  zijn opgedragen.
  2. Het bedrag waarvoor de Ondernemer aansprakelijk is te houden door de
  Consument voor Producten die hij onder zich houdt, is gelimiteerd op € 12.500,-
  per Product of zoveel meer als de door de Ondernemer afgesloten
  aansprakelijkheidsverzekeringen dekt, behoudens gevallen waarin sprake is van
  opzet, grove schuld of de koop van een Product.
  3. De Ondernemer wijst de Consument op de beperkte aansprakelijkheid van de
  Ondernemer bij reparatie en op de mogelijkheid om een aanvullende verzekering
  af te sluiten, tenzij het duidelijk is dat de waarde van het Product niet hoger is
  dan het maximale bedrag voor aansprakelijkheid. De Consument dient de
  Ondernemer zo volledig mogelijk te informeren rond de specificaties van het
  Product.
  4. De Ondernemer hoeft geen schade aan de Consument te vergoeden die het
  gevolg is van overmacht, zoals ondermeer schade als gevolg van een overval,
  inbraak, winkeldiefstal of brand en/of wanneer de inboedel- of
  kostbaarhedenverzekering van de Consument de schade dekt. Eventuele nadere
  uitkeringen van schadeverzekeringen aan de Ondernemer die zien op schade aan
  een Product van de Consument worden door de Ondernemer aan deze Consument
  uitbetaald.
  5. Emotionele en/of immateriële schade komt nimmer voor vergoeding in
  aanmerking.
  6. De Consument is tegenover de Ondernemer aansprakelijk voor schade die door
  een aan hem toerekenbare tekortkoming is veroorzaakt.


  Overeenkomst op afstand
  ARTIKEL 14 - Aanvullende bepalingen bij een Overeenkomst op afstand
  1. Voordat de Overeenkomst op afstand wordt aangegaan moet de Ondernemer op
  duidelijke en begrijpelijke wijze aan de Consument de volgende informatie
  verstrekken:
  a. de identiteit en het geografisch adres van de Ondernemer;
  b. de belangrijkste kenmerken van de Producten;
  c. de prijs, inclusief BTW, van de Producten;
  d. de eventuele kosten van aflevering;
  e. de wijze van betaling, aflevering en uitvoering;
  f. het al dan niet van toepassing zijn van de bedenktijd van 7 werkdagen op
  de Overeenkomst op afstand;
  g. de termijn voor aanvaarding van het aanbod.
  2. In aanvulling op artikel 5 lid 2 kan de Consument de Overeenkomst op afstand
  ontbinden, zolang de ontvangst van een elektronische aanvaarding niet is
  bevestigd door de Ondernemer. 7
  3. De Ondernemer heeft een maximale levertermijn van 30 dagen, te rekenen van
  de dag die volgt op de dag waarop de Consument zijn bestelling heeft gedaan.
  Wordt deze termijn overschreden dan heeft de Consument het recht de
  Overeenkomst op afstand zonder nadere ingebrekestelling te ontbinden, tenzij de
  vertraging de Ondernemer niet kan worden toegerekend. De Consument en de
  Ondernemer kunnen een andere termijn overeenkomen.
  4. De Consument heeft, wanneer de bedenktijd op deze Overeenkomst op afstand
  van toepassing is, gedurende 7 werkdagen het recht de Overeenkomst op afstand
  zonder opgaaf van redenen te ontbinden.
  5. Wanneer de Producten niet beschikbaar zijn, moet de Ondernemer de Consument
  hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen en het eventueel (aan)betaalde
  uiterlijk binnen 30 dagen terugbetalen, onverminderd eventuele rechten op
  schadevergoeding. Wanneer de Consument en de Ondernemer zijn
  overeengekomen dat een Product van gelijke kwaliteit en prijs geleverd mag
  worden, dan zijn de kosten van retour zenden voor rekening van de Ondernemer.
  Dit is alleen van toepassing in het geval dat de Consument gebruik maakt van de
  ontbinding tijdens de bedenktijd. De Ondernemer dient de Consument hiervan op
  duidelijke en begrijpelijke wijze op de hoogte te stellen.
  6. Tijdig bij de nakoming en uiterlijk bij de aflevering verstrekt de Ondernemer aan
  de Consument de volgende gegevens:
  a. de gegevens die zijn vermeld onder a t/m g in lid 1 van dit artikel;
  b. schriftelijk de vereisten voor de gebruikmaking van het recht tot ontbinding
  van de Overeenkomst op afstand en de eventueel daaraan gekoppelde
  financiering tijdens de bedenktijd van 7 werkdagen, waarbij in ieder geval
  wordt vermeld:
  i. het aanvangstijdstip en de duur van de bedenktijd die de Consument
  ter beschikking kunnen staan;
  ii. dat in geval van gebruik maken van de bedenktijd maximaal de
  kosten van retourzending en afleverkosten voor rekening van de
  Consument komen;
  iii. de informatie over de ontbinding van de lening indien de Consument
  de koopsom financiert met een lening bij de Ondernemer of bij een
  derde op grond van een Overeenkomst tussen de Ondernemer en die
  derde.
  iv. het bezoekadres van de vestiging van de Ondernemer;
  v. de gegevens omtrent de eventuele garantie en after- sales-service;
  vi. de vereisten voor opzegging van de Overeenkomst indien de
  Overeenkomst een duur heeft van meer dan een jaar dan wel een
  onbepaalde duur.
  7. Wanneer de Ondernemer niet heeft voldaan aan zijn informatieplicht of gegevens
  niet in de juiste vorm heeft verstrekt, bedraagt de termijn van de bedenktijd
  maximaal 3 maanden en 7 werkdagen. Wanneer de Ondernemer in die 3
  maanden alsnog voldoet aan de informatieplicht, begint de dag nadat hij alsnog
  heeft voldaan aan die plicht, de termijn van 7 werkdagen te lopen.
  8. Retour zenden is voor rekening en risico van de Consument. De Ondernemer mag
  bij de ontbinding van de Overeenkomst geen andere kosten in rekening brengen.
  Reparatie, onderhoud, ontwerp en vervaardiging


  ARTIKEL 15 - Aanvullende bepalingen bij reparatie, onderhoud, ontwerp en
  vervaardiging

  Indien sprake is van een Overeenkomst tot reparatie, onderhoud, ontwerp en
  vervaardiging van Producten geldt het volgende:
  1. De Consument kan voor of bij het sluiten van de Overeenkomst opgave verlangen
  van de richtprijs van de werkzaamheden, alsmede van de termijn waarbinnen de 8
  werkzaamheden zullen worden uitgevoerd. De opgegeven prijs en termijn zijn
  richtlijnen, tenzij de Consument en de Ondernemer een vaste prijs en/of termijn
  zijn overeengekomen.
  2. De Ondernemer draagt zorg voor het vastleggen van het telefoonnummer en de
  adresgegevens van de Consument.
  3. De Ondernemer dient contact met de Consument op te nemen teneinde de
  meerkosten te bespreken indien:
  a. de richtprijs van een Product meer dan € 100 bedraagt en met meer dan
  10% wordt overschreden of dreigt te worden overschreden, of
  b. de richtprijs van een Product niet meer dan € 100 bedraagt en met meer
  dan € 20 wordt overschreden of dreigt te worden overschreden.
  4. In dat voorkomend geval is de Consument, indien deze prijsverhoging binnen drie
  maanden na het sluiten van de Overeenkomst plaatsvindt, gerechtigd de
  Overeenkomst te beëindigen onder schadeloosstelling van de Ondernemer voor de
  reeds door hem in redelijkheid verrichte werkzaamheden.
  5. Van de uitgevoerde werkzaamheden wordt op verzoek een gespecificeerde
  rekening afgegeven.


  ARTIKEL 16 - Intellectuele eigendom
  De door een Ondernemer vervaardigde of verstrekte ontwerpen, tekeningen,
  berekeningen, beschrijvingen, modellen en overige geleverde en daarvoor in
  aanmerking komende prestaties, blijven het intellectueel eigendom van de Ondernemer
  en/of de ontwerper. Verveelvoudiging of openbaarmaking van voornoemde goederen
  en/of Producten, zonder voorafgaande toestemming van de Ondernemer, is niet
  toegestaan.


  Klachten en geschillen
  ARTIKEL 17 - Klachten en bemiddelingsregeling
  1. Klachten over de uitvoering van de Overeenkomst moeten volledig en duidelijk
  omschreven, schriftelijk worden ingediend bij de Ondernemer, tijdig nadat de
  Consument de gebreken heeft ontdekt. Niet tijdig indienen van de klacht kan tot
  gevolg hebben dat de Consument zijn rechten terzake verliest.
  2. Indien de klachtafhandeling door de Ondernemer niet heeft geleid tot een voor de
  Consument bevredigend resultaat, kan de Consument naar keuze zijn klacht
  vervolgens binnen 6 weken na het ontstaan van het geschil voorleggen aan het
  Bemiddelingsbureau Sieraden en Uurwerken, Postbus 904 2270 AX Voorburg, tel.
  070 386 62 48) voor een bemiddelingspoging of zijn geschil voorleggen aan de
  geschillencommissie (zie artikel 18). Indien de klacht is voorgelegd aan het
  Bemiddelingsbureau en ook de bemiddelingspoging niet heeft geleid tot een voor
  de Consument bevredigend resultaat, kan de Consument zijn geschil alsnog
  voorleggen aan de geschillencommissie binnen 6 weken nadat is gebleken dat de
  bemiddelingspoging niet tot een oplossing heeft geleid.


  ARTIKEL 18 - Geschillenregeling
  1. Geschillen tussen Consument en Ondernemer over totstandkoming of de
  uitvoering van Overeenkomsten met betrekking tot door deze Ondernemer te
  leveren of geleverde diensten en/of Producten, kunnen zowel door de Consument
  als door de Ondernemer aanhangig worden gemaakt bij de Geschillencommissie
  Sieraden en Uurwerken, Bordewijklaan 46, Postbus 90600, 2509 LP Den Haag
  (www.degeschillencommissie.nl).
  2. Een geschil wordt door de Geschillencommissie slechts in behandeling genomen,
  indien de consument zijn klacht eerst bij de ondernemer heeft ingediend en
  vervolgens eventueel bij het bemiddelingsbureau heeft ingediend. Een geschil 9
  ontstaat indien de klacht van de consument niet naar tevredenheid door de
  ondernemer en/of via de bemiddelingspoging van het Bemiddelingsbureau
  Sieraden en Uurwerken is opgelost.
  3. Is geen gebruik gemaakt van bemiddeling, dient het geschil uiterlijk drie maanden
  na het ontstaan daarvan bij de Geschillencommissie aanhangig te worden
  gemaakt.
  4. Wanneer de Consument een geschil aanhangig maakt bij de Geschillencommissie,
  is de Ondernemer aan deze keuze gebonden. Indien de Ondernemer een geschil
  aanhangig wil maken bij de Geschillencommissie, moet hij de Consument vragen
  zich binnen vijf weken uit te spreken of hij daarmee akkoord gaat. De
  Ondernemer dient daarbij aan te kondigen dat hij zich na het verstrijken van de
  voornoemde termijn vrij zal achten het geschil bij de rechter aanhangig te maken.
  5. De Geschillencommissie doet uitspraak met inachtneming van de bepalingen van
  het voor haar geldende reglement. De beslissingen van de Geschillencommissie
  geschieden krachtens dat reglement bij wege van bindend advies Het reglement
  wordt desgevraagd toegezonden. Voor de behandeling van een geschil is een
  vergoeding verschuldigd.
  6. Uitsluitend de rechter dan wel de hierboven genoemde Geschillencommissie is
  bevoegd van geschillen kennis te nemen.


  ARTIKEL 19 - Nakomingsgarantie
  1. De NJU staat ervoor garant dat de Ondernemer, lid van de NJU, het bindend
  advies nakomt binnen twee maanden na verzending hiervan, tenzij de
  Ondernemer in die tijd besluit om het bindend advies ter toetsing aan de rechter
  voor te leggen. De garantstelling van de NJU herleeft indien het bindend advies na
  toetsing door de rechter in stand is gebleven en het vonnis waaruit dat blijkt in
  kracht van gewijsde is gegaan.
  2. De NJU keert per bindend advies aan de consument uit een bedrag tot maximaal
  € 10.000,-- Bij bedragen groter dan € 10.000,-- per bindend advies, wordt het
  maximumbedrag uitgekeerd en biedt de NJU de consument aan voor het
  meerdere zijn vordering aan de NJU over te dragen. De NJU zal vervolgens op
  eigen naam de betaling daarvan in recht vragen ter voldoening aan de
  consument.
  3. De NJU verschaft geen nakomingsgarantie indien, voordat ten behoeve van het in
  behandeling nemen van het geschil door de consument is voldaan aan de daartoe
  bepaalde formele innamevereisten (betaling klachtengeld, retournering ingevuld
  en ondertekend vragenformulier en eventuele depotstorting), van één van de
  volgende situaties sprake is:
  - aan het lid is surséance van betaling verleend;
  - het lid is failliet verklaard;
  - de bedrijfsactiviteiten van het lid zijn feitelijk beëindigd. Bepalend voor deze
  situatie is de datum waarop de bedrijfsbeëindiging in het Handelsregister is
  ingeschreven of een eerdere datum, waarvan de NJU aannemelijk kan maken
  dat de bedrijfsactiviteiten feitelijk zijn beëindigd.
  Slotbepalingen


  ARTIKEL 20 - Afwijking
  Individuele afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden moeten schriftelijk dan wel
  elektronisch tussen de Ondernemer en de Consument worden vastgelegd.


  ARTIKEL 21 - Wijziging
  De brancheorganisaties NJU/VGZ zullen deze Algemene Voorwaarden slechts wijzigen in
  overleg met de Consumentenbond.


  ARTIKEL 22 - Overeenkomstige toepassing op niet-Consumenten
  1. Alle bepalingen zoals opgenomen in deze Algemene Voorwaarden zijn van
  overeenkomstige toepassing op natuurlijke en/of rechtspersonen die handelen in
  de uitoefening van een beroep of bedrijf en met de Ondernemer een
  Overeenkomst sluiten betreffende een Product, behoudens de artikelen 4 lid 2,
  17, 18 en 19.
  2. De bepalingen zoals opgenomen in deze Algemene Voorwaarden zijn niet van
  toepassing op zakelijke wederpartijen. Onder zakelijke wederpartij moet worden
  verstaan, een natuurlijke persoon of rechtspersoon die handelend in de
  uitoefening van een beroep of bedrijf en in die functie de Ondernemer
  bevoorraadt en/of
  Producten levert en/of afneemt om door te verkopen en/of te leveren
  (business-to-business).

   

  ARTIKEL 23 - Disclaimer
  1. Alle prijzen en informatie op deze site is onder voorbehoud van fouten en wijzigingen.
  't Gildehuys doet er alles aan om de informatie die zij aanbiedt op deze site zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn, maar geeft geen garanties t.a.v. de juistheid van de verstrekte informatie.

  Bezoekers en/of gebruikers van deze website kunnen op geen enkele wijze rechten ontlenen aan de op de site aangeboden informatie. Alle informatie is onder voorbehoud van prijswijzigingen, typefouten, vergissingen en marktontwikkelingen.

   

© 2013 't Gildehuys - ontwikkeld met TINCK / start